Askeri yargılamada köklü değişiklik

Kaynak: sonsayfa.com Kategori: guncel

Askeri Hakimler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Anayasa'nın daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri ve Askeri Yargı ile ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler kapsamında yeniden düzenlenen Askeri Hakimler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, Yüce Divan'da yargılanacak asker kişilerin görevleriyle ilgili suçlar nedeniyle soruşturma açılmasına,genelkurmaybaşkanı, kara, deniz vehava kuvvetlerikomutanları hakkında başbakan; jandarma genel komutanı hakkında ise içişleri bakanı karar verecek.

Görevleriyle ilgili suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanları hakkında başbakan; jandarma genel komutanı hakkında içişleri bakanı araştırma, gerekiyorsa ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verecek. Ön inceleme, izin vermeye yetkili merci tarafından bizzat yapılabileceği gibi, görevlendireceği denetim elemanları eliyle de yaptırılabilecek.

Bu şekilde görevlendirilen kişiler, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun'da ön inceleme ile görevlendirilen kişilere tanınan yetkilere haiz olacak. Soruşturma izni verilmesi halinde soruşturma dosyasıYargıtayBaşkanlığına gönderilecek. Yargıtay başkanı ilgililer hakkında kovuşturma açılmasına lüzum olup olmadığına karar verilmek üzere konuyu Yargıtay Ceza Genel Kuruluna intikal ettirecek. Ceza Genel Kurulu tarafından kovuşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi için gizli oyla üç üyeden oluşan bir komisyon oluşturulacak. Komisyon, Cumhuriyet savcısının soruşturma yetkisine sahip olup, yapacağı soruşturma sırasında hakim kararı alınması gereken hususlarda Yargıtayın ilgili ceza dairesine başvuracak. Komisyon yaptığı soruşturma sonucunu bir rapor ile tespit ederek Ceza Genel Kuruluna sunacak. Bu rapor üzerine de Ceza Genel Kurulunda yapılacak görüşme sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği takdirde, kararın bir örneği ilgiliye, bir örneği de varsa şikayetçiye tebliğ olunmak üzere Yargıtay Başkanlığına sunulacak. Bu karar kesin olacak. Ceza Genel Kurulu kovuşturmanın açılmasına karar verdiği takdirde soruşturma dosyası Yargıtay Başkanlığı tarafından Yüce Divan'a sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Bilgi

Başlık
Askeri yargılamada köklü değişiklik
Kaynak
sonsayfa.com
Kategori
guncel
Tarih
2011-03-18 23:31:02
Sosyal Medya